główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

artykuł nr 2

Wyniki postępowania do 30.000 euro

„Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań: ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu”

artykuł nr 3

Wynik postępowania do 30.000 euro

Zakup lekkiego samochodu uprzywilejowanego 9-cio osobowego z wyposażeniem

artykuł nr 4

Wyniki postępowania do 30.000 euro

„Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komornikach”

artykuł nr 5

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu”