główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2012.

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu "Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

artykuł nr 4

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE! Ogłoszenie.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu w dniu 07 września 2011 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu.

artykuł nr 5

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE! Ogłoszenie.

Burmistrz Wolborza w dniu 10. 08. 2011r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Woborzu, w wymiarze pełnego etatu.