główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie składania ofert w na świadczenie usług w zakresie porad i konsultacji w Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych w Gminie Wolbórz na 2015 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wolbórz z zakresu kultury fizycznej i sportu.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Wolbórz, miejscowości Wolbórz dla terenu położonego pomiędzy ul. Kitowicza, Świętokrzyską Modrzewskiego, Polną oraz obwodnicą Wolborza.

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Prognozy oddziaływania na środowisko" dla projektu "Programu Ochrony Środowiska" Gminy Wolbórz na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021 (aktualizacja).

artykuł nr 5

Informacja

Burmistrz Wolborza informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolborzu pl. Jagiełły 28 wywieszony jest wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.