główna zawartość
artykuł nr 6

RB.6220.4.6.2015.KC

Postanowienie o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowi kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych pompowni w Komornikach, Żywocinie i Bogusławicach, csieci wodociągowej wm Żywocinie oraz przebudowie dróg w Żywocinie i Komornikach o nawierzchni asfaltowej wraz z przyległymi skrzyżowaniami drogami bocznymi.

artykuł nr 7

RB.6220.1.16.2015.KC

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierającą raport o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięzwięcia pod nazwą budowa budynku inwentarskiego - obory oraz zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarsko-składowego na budynek inwentarski wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 423 i 424/1 obreb Proszenie, gmina Wolbórz.

artykuł nr 8

RB.6220.5.25.2014.KC

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji środków ochrony roślin wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ew. 248/14, 249/13, 249/14, 647/14 obręb Studzianki, gm. Wolbórz.

artykuł nr 9

RB.6220.2.6.2015.KC

Ponowne obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierającą raport ooś w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku chlewni o obsadzie do 450 DJP z kanałami podrusztowymi, zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3, zbiornika na gnojowicę krytego zadaszeniem systemowym o V= 2400 m3, przepompowni gnojowicy oraz 5 silosów na pasze sypkie o V = do 16 ton każdy i studni głębinowej do 30 m na działkach nr 220 obręb Świątnik...

artykuł nr 10

RB.6220.5.22.2014.KC

Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dającym podstawę do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji środków ochrony roślin wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ew. 248/14, 249/13, 249/14, 647/14 obręb Studzianki, gm. Wolbórz.