główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.8.47.2017.JR

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gm. Wolbórz

artykuł nr 2

RB.6220.8.46.2017.JR

OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gm. Wolbórz

artykuł nr 3

RB.6220.8.22.2018.JR

ZAWIADOMIENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb Kaleń, gm. Wolbórz

artykuł nr 4

RB.6220.8.20.2018.JR

POSTANOWIENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb Kaleń, gm. Wolbórz

artykuł nr 5

RB.6220.2.35.2018.JR

OBWIESZCZENIE przed wydaniem decyzji o zgromadzonym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu czterech budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 547,39 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 61/6, 63/2, 60/2, 59/1, 61/5 obręb ewidencyjny Żarnowica, gm. Wolbórz.