główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 47/2010

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wolbórz lub na rzecz jej mieszkańców, konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

artykuł nr 2

Zawiadomienie

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Wolbórz Uchwały Nr XXIII/144/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/102/2007 Rady Gminy Wolbórz z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę obwodnicy Wolborza.

artykuł nr 3

Zawiadomienie RB.7620/S/2-2/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku inwentarskiego dla hodowli trzody chlewnej w ilości 398,43 DJP w obrębie ewidencyjnym Żarnowica, gm. Wolborz.

artykuł nr 4

Zawiadomienie RB.7627/S/3-1/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę zakładu stolarskiego w obrębie ewidencyjnym Studzianki gm. Wolbórz.

artykuł nr 5

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego Gminy Wolbórz, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.