główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/47/2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz207 KB
Uchwała Nr VIII/48/2015 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy92 KB
Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik (worek) oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe92 KB
Uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy95 KB
Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi94 KB
Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów106 KB
Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy WolbórzMB
Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wolbórz na okres od 01 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.26 KB
Załącznik do Uchwały Nr VIII/54/2015MB
Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości117 KB
Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny nieruchomości155 KB
Uchwała Nr VIII/57/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu w postaci utwardzenia pobocza drogi powiatowej 1913E26 KB
Uchwała Nr VIII/58/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz 184 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały VIII/58/2015 70 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały VIII/58/2015 123 KB
Załącznik Nr 3 do uchwały VIII/58/2015 33 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały VIII/58/2015 61 KB