artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz, przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 02.09.2019 do 26.06.2020 r. poprzez zakup biletów miesięcznych”
artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

„ Modernizacja drogi dojazdowej do pól”
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz”
artykuł nr 9

Informacja o unieważnieniu postępowania

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz"
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie- etap I oraz odcinka sieci wod.-kan. w ul. Polnej w Wolborzu- etap I".