artykuł nr 6

RB.6220.7.11.2017.MJ/RB.6220.7.13.2017.MJ

POSTANOWIENIE i DECYZJA dotyczące przedsięwzięcia polegającego na:budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa na odcinku od końcówki istniejącego gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Piotrków Trybunalski zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 45/1, obręb 0026 Proszenie, jednostka ewidencyjna 0011_05, gmina Wolbórz do granicy z miastem Piotrków Tryb., działka nr ewid. 45/2, obr. 0047 Piotrków Tryb., jednostka ewidencyjna 106201_1.
artykuł nr 7

RB.6220.5.22.2015.MJ/RB.6220.5.23.2015.MJ

Decyzja i obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnegow sprawie zmiany prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej nr 110531E Wolbórz-Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów oraz ul. Gadki gmina Wolbórz, znak: RB.6220.5.8.2015.KC z dnia 21.01.2016 r.
artykuł nr 8

RB.6220.6.8.2017.MJ

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 221,06,DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214 obręb ewidencyjny Modrzewek, gm. Wolbórz.
artykuł nr 9

RB.6220.15.23.2016.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie i modernizacji budynków do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 210, 211, 212, 213, obręb Stanisławów, gm. Wolbórz.
artykuł nr 10

RB.6220.5.10.2017.MJ

Decyzja umarzająca postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, oraz wód opadowych roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki gm. Wolbórz.