artykuł nr 56

RB.6220.2.2012.MJ

Postanowienie i decyzja umarzająca postępowanie administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy wiatrowej składającej się z 9 sztuk turbin (elektrowni) wiatrowych o sumarycznej mocy zainstalowanej do 28,8 MW na obszarze Wolbórz na działkach nr ewid.: 1326, 1327, 1359, 1412, 1462/2, 1463/2, 1587/1, 1622, 1623, oraz w obrębie Psary na działkach nr ewid.: 1704, 1509, 1510, 703/2, zbiorczej stacji transformatorow...
artykuł nr 57

RB.6220.13.2016.MJ

Postanowienia dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego „Budowie, rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych Zakładów drobiarskich DROB-BOGS, związanej z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków przemysłowych, w tym o część beztlenowej stabilizacji osadu, dostosowaniu istniejącej kotłowni do spalania biogazu, oraz zmianie założeń produkcyjnych zakładu” na działkach n...
artykuł nr 58

RB.6220.16.2016.MJ

Postanowienia dotyczące postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 140 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ewid. 26, obręb Bogusławice, gm. Wolbórz.
artykuł nr 59

RB.6220.12.13.2016.MJ

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1913E na odcinku Żarnowica - Wolbórz” na działkach nr 1679/3, 1679/5 obręb ewidencyjny nr 9 Miasta Wolbórz, na działkach nr 1679/1, 1679/6, 679, 653, 652 obręb ewidencyjny Żarnowica i na działce nr 662/6 obręb ewidencyjny Polichno, gm. Wolbórz
artykuł nr 60

RB.6220.15.4.2016.MJ

Postanowienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja budynków do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 210, 211, 212, 213, obręb Stanisławów, gm. Wolbórz”.