artykuł nr 61

RB.6220.14.2016.MJ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz Obwieszczenie Burmistrza Wolborza o możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierającą Raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu zbieraniaodpadów złomu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ewid. 80, obręb ewid. nr 1 Miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 62

Rb.6220.15.2.2016.MJ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa i modernizacja budynków do tuczu brojlera kurzego" na działkach nr ewid. 210, 211, 212, 213, obr. ewid. Stanisławów.
artykuł nr 63

R>6220.7.13.2016.MJ

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza o możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierającą Raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Hala magazynowo-produkcyjna z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/8, obr. ewid. nr 8 miasta Wolbórz.
artykuł nr 64

RB.6220.7.12.2016.MJ

Postanowienie Burmistrza Wolborza o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: "Hala magazynowo-produkcyjna z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/8, obr. ewid. nr 8 miasta Wolbórz.
artykuł nr 65

RB.6220.2.33.2015.MJ

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku chlewni o obsadzie do 450 DJP z kanałami podrusztowymi, zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3, zbiornika na gnojowicę krytego zadaszeniem systemowym o V= 2400 m3 przepompowni gnojowicy oraz 5 silosów na pasze sypkie o V= do 16 ton każdy i studni głębinowej o głębokości do 100 m", na d...