artykuł nr 1

RB.6220.7.8.2018.2019.JR

POSTANOWIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie czterech budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 944 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 795/2, obręb ew. 0033 Żarnowica, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

RB.6220.1.35.2019.JR

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przez Node Frontier Logistic Center - zespołu hal magazynowo-przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny: 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4, obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz
artykuł nr 3

WA.ZUZ.3.421.1013.2019.IM

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: 1. wygaszenia w części decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego znak RS.6341.1.32.2017.DM z dnia 22.05.2017 r. 2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych poprzez istniejące poletko drenażowo-rozsączające do ziemi na działce nr 179/22 obręb 0029 Studzianki, gm. Wolbórz
artykuł nr 4

WA.ZUZ.3.421.965.2019.IM

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na: - wykonanie urządzenia wodnego, tj.studni chłonnej; - usługi wodne, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOFIT 50 NST zlokalizowanej na terenie obiektu gastronomicznego, działka nr ew. 1100/9 i 1100/7, obręb 0004 m. Wolbórz, gm. Wolbórz
artykuł nr 5

RB.6220.8.Z.27.2018.2019.JR

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.06.2019 r. znak: RB.6220.8.24.2018.2019.JR dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb 0011 Kaleń, gm. Wolbórz.