artykuł nr 11

RB.6220.2.12.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parkingu dla samochodów ciężarowych z budynkiem administracyjnym oraz myjni wielostanowiskowej dla samochodów ciężarowych ze stanowiskiem wulkanizacji i zbiornikiem retencyjnym zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 373/1, 373/5, 374/1, 374/5, 375/4, 375/7, 376/1, 376/5, 377/5, 377/11, 377/14, 433/4 - obręb 0026 Proszenie, gm. Wolbórz
artykuł nr 12

RB.6220.1.29.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Node Frontier Logistic Center - zespołu hal magazynowo- przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny: 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4, obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 13

RB.6220.4.9.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o zgromadzonym materiale do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 2 ujęcia na terenie OZ Golesze o wydajności całkowitej 10 m3/h na działce nr 49/13, obręb 0008 Dobra Golesze, gm. Wolbórz
artykuł nr 14

RB.6220.3.8.2019.MK

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie drogi leśnej nr 149, przebiegającej przez oddziały 267~c, 275~a, 276~a, 279~b leśnictwa Żywocin, na działkach o nr ewid. 39,40, 41, 47, 48, 49, 51, 52 obręb 0034 Żywocin, gm. Wolbórz.
artykuł nr 15

RB.6220.8.56.2017.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gm. Wolbórz