artykuł nr 21

RB.6220. 1.16.2019.JR

POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie Node Frontier Logistic Center - zespołu hal magazynowo - przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4, obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz
artykuł nr 22

RB.6220.1.15.2019.JR

POSTANOWIENIE o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia Raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Node Frontier Logistic Center - zespołu hal magazynowo - przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4, obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz
artykuł nr 23

RB.6220.2.3.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parkingu dla samochodów ciężarowych z budynkiem administracyjnym oraz myjni wielostanowiskowej dla samochodów ciężarowych ze stanowiskiem wulkanizacji i zbiornikiem retencyjnym zlokalizowanym na terenie działek nr ewid. 373/1, 373/5, 374/1, 374/5, 375/4, 375/7, 376/1, 376/5, 377/5, 377/11, 377/14, 433/4 - obręb 0026 Proszenie, gm. Wolbórz
artykuł nr 24

RB6220.5.53.2016.2019.MJ.JR

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 położonych w obrębie 0011 Kaleń, gm. Wolbórz
artykuł nr 25

RB.6220.8.47.2017.JR

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gm. Wolbórz