artykuł nr 26

RB.6220.8.46.2017.JR

OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gm. Wolbórz
artykuł nr 27

RB.6220.8.22.2018.JR

ZAWIADOMIENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb Kaleń, gm. Wolbórz
artykuł nr 28

RB.6220.8.20.2018.JR

POSTANOWIENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb Kaleń, gm. Wolbórz
artykuł nr 29

RB.6220.2.35.2018.JR

OBWIESZCZENIE przed wydaniem decyzji o zgromadzonym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu czterech budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 547,39 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 61/6, 63/2, 60/2, 59/1, 61/5 obręb ewidencyjny Żarnowica, gm. Wolbórz.
artykuł nr 30

RB.6220.5.50.2016.JR

OBWIESZCZENIE przed wydaniem decyzji o zgromadzonym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 położnych w obrębie nr 11 Kaleń, gm. Wolbórz.