artykuł nr 36

RB.6220.7.27.2016.JR

DECYZJA Uchylająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia: budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/8, obręb ewid. 8 m. Wolbórz, gm. Wolbórz oraz umorzenie postępowania administracyjnego w w/w sprawie.
artykuł nr 37

RB.6220.8.39.2017.SO

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gmina Wolbórz.
artykuł nr 38

RB.6220.9.22.2018.SO

POSTANOWIENIE określające środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zakładu dystrybucji towarów przemysłowych i spożywczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wolborzu (gmina Wolbórz, powiat piotrkowski, woj. łódzkie) na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2 oraz części działek drogowych 1592/1, 1679/5.
artykuł nr 39

RB.6220.9.20.2018.SO

DECYZJA określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie zakładu dystrybucji towarów przemysłowych i spożywczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wolborzu (gmina Wolbórz, powiat piotrkowski, woj. łódzkie) na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2 oraz części działek drogowych 1592/1, 1679/5.
artykuł nr 40

RB.6220.13.32.2016.SO

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych Zakładów Drobiarskich DROB-BOGS, związanej z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków przemysłowych, w tym o część beztlenowej stabilizacji osadu, dostosowaniu istniejącej kotłowni do spalania biogazu, oraz zmianie założeń produkcyjnych zakładu, wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną na działkach numer ewidencyjny: 53/1, 55 położonyc...