artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 p.n.: Zadanie nr 1 - Droga do Mistrzostwa, Zadanie nr 2 - Sportowy Sukces.
artykuł nr 2

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017.
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
artykuł nr 4

Informacja

INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 r.
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Edukacji przedszkolnej.