artykuł nr 1

Informacja o zgromadzeniu - Ogólnopolski Strajk...

W dniu 20.03.2024 r. w godz. 10:00-22:00 odbędzie się zgromadzenie w Wolborzu: Parking przy cmentarzu w Wolborzu, przejazd przez Wolbórz do ronda przy trasie S8, przejazd od węzła komunikacyjnego Wolbórz do węzła komunikacyjnego Bełchatów w Piotrkowie Tryb.
artykuł nr 2

Informacja o zgromadzeniu

W dniach 24.01.2022 r. - 31.01.2022 r. w godz. 10:00 - 18:00 odbędzie się zgromadzenie na drodze dojazdowej do centrum logistycznego "DINO" w Wolborzu.
artykuł nr 3

Zgromadzenia

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (w trybie uproszczonym).
 

Postępowanie uproszczone:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgromadzenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
telefon: 42 664 14 01
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl