artykuł nr 1

Informacja

W dniu 1 października 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), zgodnie z informacją o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 r.
z dnia 18  marca 2019 r.
Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wolbórz, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolborzu. Termin zgłaszania uwag do oferty upływa z dniem 9 października 2019 r.