artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/337/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017101 KB
Uchwała Nr XLVI/338/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolborza z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok104 KB
Uchwała Nr XLVI/339/2018 o zmianie uchwały Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolbórz na lata 2018-2022198 KB
Uchwała Nr XLVI/340/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolbórz221 KB
Uchwała Nr XLVI/341/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wolbórz192 KB
Uchwała Nr XLVI/342/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wolbórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych108 KB
Uchwała Nr XLVI/343/2018 w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Wolborzu imienia Karola Bińka200 KB
Uchwała Nr XLVI/344/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Wolborza189 KB
Uchwała Nr XLVI/345/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wolbórz 239 KB
Uchwała nr XLVI/346/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Wolbórz obejmującego fragment terenu miasta Wolborza położonego w rejonie ul. Reymonta oraz fragment terenu sołectwa Młynary.MB
Uchwała Nr XLVI/348/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 MB
Uchwała nr XLVI/347/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2018-2022831 KB