główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2014.

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wolbórz z zakresu kultury fizycznej i sportu.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na świadczenie usług w zakresie konsultacji i porad w Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych w Gminie Wolbórz od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu "Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".