główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2016.

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wolbórz z zakresu kultury fizycznej i sportu.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu "Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Wolbórz w miejscowości Swolszewice Duże.

artykuł nr 5

Informacja

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019.