artykuł nr 1

Numery rachunków bankowych urzędu

Wykaz prowadzonych rachunków bankowych od 01.04.2013 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział Wolbórz


59 8985 0004 0050 0556 1522 0005
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

59 8985 0004 0050 0509 7515 0024
- opłata za udostępnienie danych osobowych


86 8985 0004 0050 0556 1522 0004
- podatki od: nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
(osoby prawne i osoby fizyczne)

05 8985 0004 0050 0556 1522 0007
depozyty, w tym: wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje) i zabezpieczenia

70 8985 0004 0050 0556 1522 0001
- darowizny, 
- opłata skarbowa, 
- opłata za zajecie pasa drogowego, 
- opłata adiacencka, 
- opłata targowa, 
- opłata miejscowa, 
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpłaty za zakupione grunty i nieruchomości,
- wpłaty za wynajem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy