artykuł nr 1

RB.6220.16.1.2016.MJ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściókowym o obsadzie 140 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr ewid. 26 obr. ewid. Bogusławice.
artykuł nr 2

RB.6220.4.17.2016.MJ

Decyzja Burmistrza Wolborza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chodowili trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 168 DJP, dwóch silosów zbożowych oraz dwóch silosów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 163/2, 164, obr,. ewid. Komorniki.
artykuł nr 3

RB.6220.12.2016.MJ

Obwieszczenie i Postanowienie Burmistrza Wolborza dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1913E na odcinku Żarnowica- Wolbórz" na działkach nr 1679/3, 1679/5 obr. ewid. nr 9 miasta Wolbórz.
artykuł nr 4

RB.6220.13.2.2016.MJ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie, rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zakładów drobiarskich DROB-BOGS, związanej z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków przemysłowych, w tym o część beztlenowej stabilizacji osadu, dostosowaniu istniejącej kotłowni do spalania biogazu oraz zmianie załozeń produkcyjnych zakładu na działkach nr ewi...
artykuł nr 5

RB.6220.4.15.2016.MJ

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierającą "Raport o oddziaływaniu na środowisko" przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 168 DJP, dwóch silosów zbożowych oraz dwóch silosów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 163/2, 164 obr. ewid. Komorniki.