artykuł nr 1

RB.6220.6.19.2017.MJ

DECYZJA określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 221,06 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214 obręb ewidencyjny Modrzewek, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

RB.6220.6.9.2017.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 221,06 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214 obręb ewidencyjny Modrzewek, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

RB.6220.5.23.2016.MJ

POSTANOWIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowa ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie nr 11 – Kaleń, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

RB.6220.3.10.2017.MJ/RB.6220.3.13.2017.MJ

POSTANOWIENIe i OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowie zakładu dystrybucji towarów spożywczych i przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, portiernią, zbiornikami na gaz płynny i wiatami na rowery i opakowania na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2, obr. nr 8 m. Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

RB.6220.2.14.2017.MJ

DECYZJA dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej na działce nr ewid.: 163/5, obręb Stanisławów, gm. Wolbórz.