artykuł nr 16

RB.6220.5.17.2015.MJ/RB.6220.5.17.A.2015.MJ

Postanowienie i Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnegow sprawie zmiany prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej nr 110531E Wolbórz-Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów oraz ul. Gadki gmina Wolbórz, znak: RB.6220.5.8.2015.KC z dnia 21.01.2016 r.
artykuł nr 17

RB.6220.7.7.2017.MJ/RB.6220.7.8.2017.MJ

POSTANOWIENIE i OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa na odcinku od końcówki istniejącego gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Piotrków Trybunalski zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 45/1, obręb 0026 Proszenie, jednostka ewidencyjna 101011_05, gmina Wolbórz do granicy z miastem Piot...
artykuł nr 18

RB.6220.7.11.2015.MJ

POSTANOWIENIE dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku hotelowo-gastronomicznego oraz rozbudowie i przebudowie budynku gastronomiczno-hotelowego wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacją sanitarną, deszczową, instalacją gazową, wodociągową, przyłączem energetycznym), budowie nowego parkingu o powierzchni 4900 m2. Inwestycja realizowana w II etapach na działkach nr ew. 189/6, 190/8 obręb Studzianki, gm. Wolbórz.
artykuł nr 19

RB.6220.8.28.2016.MJ

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 126 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 51, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorniki.
artykuł nr 20

RB.6220.3.6.2017.MJ/RB.6220.3.7.2017.MJ

POSTANOWIENIA dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowie zakładu dystrybucji towarów spożywczych i przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, portiernią, zbiornikami na gaz płynny i wiatami na rowery i opakowania na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2, obr. nr 8 m. Wolbórz, gm. Wolbórz.