artykuł nr 21

RB.6220.7.2017.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa na odcinku od końcówki istniejącego gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Piotrków Trybunalski zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 45/1, obręb 0026 Proszenie, jednostka ewidencyjna 0011_05, gmina Wolbórz do granicy z miastem Piotrków Tryb., działka...
artykuł nr 22

RB.6220.8.2017.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gmina Wolbórz.
artykuł nr 23

RB.6220.15.17.2016.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie i modernizacji budynków do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 210, 211, 212, 213, obręb Stanisławów, gm. Wolbórz.
artykuł nr 24

RB.6220.5.17.2016.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej” na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie nr 11 – Kaleń, gm. Wolbórz.
artykuł nr 25

RB.6220.14.17.2016.MJ

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu zbierania odpadów złomu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 80, obręb ewid. nr 1 Miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.