artykuł nr 36

RB.6220.7.24.2016.MJ

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Hala magazynowo-produkcyjna z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/8, obr. ewid. nr 8 miasta Wolbórz.
artykuł nr 37

RB.6220.15.2016.MJ

Postanowienie i obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie i modernizacji budynków do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 210, 211, 212, 213, obręb Stanisławów, gm. Wolbórz.
artykuł nr 38

RB.6220.3.24.2016.MJ

DECYZJA dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: urządzeniu i eksploatacji instalacji do odzysku odpadów-kompostowania o wydajności 150 Mg/dobę w Lubiatowie na działce 482/2 obręb Lubiatów, gmina Wolbórz.
artykuł nr 39

RB.6220.2.49.2015.MJ

DECYZJA dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku chlewni o obsadzie do 450 DJP z kanałami podrusztowymi, zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3, zbiornika na gnojowicę krytego zadaszeniem systemowym o V = 2400 m3, przepompowni gnojowicy oraz 5 silosów na pasze sypkie o V= do 16 ton każdy i studni głębinowej o głębokości do 100 m, na działce nr 74 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 Miasta Wolbórz i na działce nr 220 położonej w obrębie ewidencyjnym Świątniki,...
artykuł nr 40

RB.6220.2.1.2017.MJ

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej na działce nr ewid.: 163/5, obręb Stanisławów, gm. Wolbórz.