artykuł nr 6

RB.6220.8.66.2017.2019.JR

OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gmina Wolbórz.
artykuł nr 7

RB.6220.1.33.2019.JR

OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie Node Frontier Logistic Center - zespołu hal magazynowo- przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny: 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4, obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 8

RB.6220.4.11.2019.JR

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 2 ujęcia na terenie OZ Golesze o wydajności całkowitej 10 m?/h na działce nr 49/13, obręb 0008 Dobra Golesze, gm. Wolbórz.
artykuł nr 9

RB.6220.5.1.2019.JR

OBWIESZCZENIE przez zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1526E w Swolszewicach Dużych w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną na działkach nr 174,175 oraz 546/2, obręb 30-Swolszewice Duże, gm. Wolbórz.
artykuł nr 10

RB.6220.8.63.2017.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gmina Wolbórz