artykuł nr 1

ZOS.6220.6.2.2021.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w Janowie, gm. Wolbórz, planowana do realizacji na działkach o nr ewid.: 103, 104, 106, obr. Janów, gm. Wolbórz oraz na działce o nr ewid.: 278, obr. Młoszów, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

RB.6220.1.44.2020.MJ, RB.6220.1.45.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków inwentarskich - tuczarni wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 116 obręb Kuznocin, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

ZOS.6220.20.24.2021.MJ

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

ZOS.6220.18.12.2020.MJ, ZOS.6220.18.13.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 15 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101/17, obręb Dobra Golesze, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

ZOS.6220.5.10.2021.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 120 w obrębie geodezyjnym Leonów, gmina Wolbórz.