artykuł nr 1

Uchwałą nr XVII/159/2012 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolbórz