artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 p.n.: Zadanie nr 1 - Droga do Mistrzostwa, Zadanie nr 2 - Sportowy Sukces.
artykuł nr 2

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018.
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
artykuł nr 4

Informacja

Zawiadomienie i Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą na dz. nr ewid. 788, 789 obręb Młynary, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLBÓRZ WRAZ Z PROGNOZĄ OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLBÓRZ.