artykuł nr 1

Informacja

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „ Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
artykuł nr 2

Informacja

W dniu 1 października 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
artykuł nr 3

Postanowienie nr 333/2019

Postanowienie w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
artykuł nr 4

Informacja

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Wolbórz.
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Wolbórz.