artykuł nr 1

ZOS.6220.6.15.2021.MJ, ZOS.6220.6.16.2021.MJ

OBWIESZCZENIE i ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w Janowie,  gm. Wolbórz, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 103, 104, 106, obr. Janów, gm. Wolbórz  oraz na działce  o nr ewid.: 278, obr. Młoszów, gm. Wolbórz.