artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment miasta Wolbórz położonego w rejonie ul. Borek, obręb geodezyjny 9 Miasto Wolbórz, gm. Wolbórz